facebook
×
Krynica Zdrój
KRYNICAZDROJ.COM – Internetowy Informator

Krynica Zdrój Regulamin serwisu

§1. Definicje

Administrator - TURMAN Piotr Mańkowski, ul. Kacza 7, 60-106 Poznań, NIP: 779-127-23-06
Klient - Obiekt turystyczny lub firma reklamująca się w serwisie www.krynicazdroj.com
Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu w zakresie wyszukiwania, przeglądania informacji dotyczących Krynicy Zdrój i okolic
Abonament - Opłata pobierana za świadczenie Usługi za każdy Okres Rozliczeniowy

§2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady prezentacji obiektów turystycznych lub firm w serwisie
www.krynicazdroj.com
2. Niniejszy Regulamin określa warunki umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Administratorem.
3. W celu dodania obiektu turystycznego lub firmy do serwisu należy wypełnić formularz "Dodaj
obiekt do naszej bazy" bądź skontaktować się z serwisem meilowo lub telefonicznie.
4. Warunkiem wyświetlania pełnej prezentacji obiektu jest uiszczenie Opłaty Abonamentowej.

§3. Warunki zawarcia umowy

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usług reklamowych - promocyjnych prowadzonych przez
Administratora na rzecz Klienta.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do wyboru obiektów, z którymi zostanie podjęta współpraca.
3. Umowa jest zawarta na okres dwunastu miesięcy, chyba że strony ustalą inaczej.
4. Za datę zawarcia umowy, uważa się datę umieszczenia prezentacji w serwisie oraz jej akceptację
przez Klienta.

§4. Płatności

1. Opłacenie Abonamentu oznacza zawarcie między Klientem a Administratorem umowy o
świadczenie usług elektronicznych na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Opłata Abonamentowa jest pobierana z góry za cały okres rozliczeniowy.
3. Do Opłaty Abonamentowej za Usługę doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie ze stawką
obowiązującą w dniu wystawienia faktury VAT.
4. Opłata Abonamentowa opłacana jest na podstawie wystawionej Faktury VAT - przesłanej drogą
mailową na wskazany adres e-mail plus faktura w formie papierowej jest wysyłana listem
poleconym na adres wskazany w zamówieniu.
5. Klient zobowiązuje się do zapłaty należności za wystawioną Fakture Vat na rachunek bankowy
wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
6. W razie nie dokonania płatności w terminie, Administratorowi przysługuje prawo do naliczenia
Klientowi odsetek za zwłokę, w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia, od nie
uiszczonych opłat, poczynając od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności
faktury.

§5. Obowiązki Administratora

1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta z należytą starannością.
2. Administrator zobowiązuje się do umieszczenia wszelkich informacji dotyczących obiektu Klienta
na podstawie materiałów uzyskanych od Klienta drogą telefoniczną oraz elektroniczną.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do poprawiania wpisów i usuwania reklam innych serwisów
konkurencyjnych.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych (nie przekraczających 24 godzin rocznie)
przerw technicznych związanych z konserwacją, wymianą, aktualizacją systemu oraz serwera.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania wyświetlania wpisu Klienta w przypadku
nieuregulowania płatności w terminie, bez ponoszenia odpowiedzialności z tytułu zablokowania
wpisu.
6. Administrator nie odpowiada za usterki wynikające z przyczyn niezależnych od administrującego
np. klęski żywiołowe, awarie łącz telekomunikacyjnych.

§6. Obowiązki Klienta

1. Klient zobowiązuje się do terminowego regulowania Opłaty Abonamentowej.
2. Klient zobowiązuje się do informowania Administratora serwisu o wszelkich zmianach danych
teleadresowych obiektu turystycznego lub firmy.
3. Klient zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania zdjęć obiektu oraz wyraża zgodę na
umieszczenie w prawym dolnym rogu każdego zdjęcia logo serwisu www.krynicazdroj.com
4. Klient odpowiada w pełni za treść zamieszczonego wpisu.
5. Klient dodając Informacje wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez Portal
www.krynicazdroj.com w celach promocyjnych.
6. Klient ma pełną możliwość zmian danych teleadresowych, opisów, zdjęć umieszczonych we
wpisie bez ograniczeń w ciągu 12 miesięcy: to jest w czasie trwania abonamentu.
7. Klient nie może dodawać informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w
szczególności:
-przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
-zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
-zawierają treści pornograficzne.

§7. Postanowienia końcowe

1. Klient, który decyduje się na dodanie swojego obiektu lub firmy do serwisu www.krynicazdroj.com
poświadcza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego warunki.
2. Złamanie przez Klienta postanowień zawartych w umowie lub regulaminie skutkuje
natychmiastowym usunięciem z serwisu – bez prawa sprzeciwu oraz zwrotu pieniędzy.
3. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn składając
stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy.
4. Aby prawidłowo skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować serwis
www.krynicazdroj.com o swojej decyzji w drodze oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) przed upływem terminu 14 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta serwisu Administrator zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Serwis www.krynicazdroj.com został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności serwis www.krynicazdroj.com dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodził się na inne rozwiązanie.

TURMAN Piotr Mańkowski właściciel serwisu www.krynicazdroj.com zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu uprzednio informując o tym Klienta drogą elektroniczną. Klienci wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczącej spraw administracyjnych, informacji promocyjnych Serwisu oraz reklam w okresie trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, chyba że w formie pisemnej nakażą serwisowi www.krynicazdroj.com usunięcie swoich danych z jego bazy.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest TURMAN Piotr Mańkowski. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Niniejszy Regulamin powstał zgodnie z prawem polskim.
Kontakt w sprawie zamówień lub w związku z innymi sprawami organizacyjnymi kierowany będzie na adres: biuro@krynicazdroj.com